topMenu
 

Beleids- en activiteitenplan

 

 

Beleids- en activiteitenplan 2016

Augustus 2015

 

 

  1. Doelstelling (statutair):

“De behartiging der oudheidkundige en geschiedkundige belangen, welke betrekking hebben op het veen”

 

    2. Activiteiten algemeen

Uit de statuten

a. het oprichten en in stand houden van een veenmuseum op een daartoe geschikt terrein, dat wil zeggen een terrein waarop hutten en veenbehuizingen gebouwd kunnen worden, andere op de veencultuur betrekking hebbende voorwerpen een plaats kunnen krijgen en demonstraties gegeven kunnen worden;

b. het verzamelen van op het veen betrekking hebbende of daarin gevonden oudheid- of geschiedkundige voorwerpen en de behoorlijke verzorging, dat wil zeggen bewaring en conservering daarvan;

c. het openstellen voor publiek van, sub a en b genoemde objecten;

d. het verzamelen en eventueel publiceren van verhalen en geschriften betreffende de geschiedenis en de cultuur van het veen, het organiseren van lezingen en voordrachten en zo mogelijk het aanleggen van een bibliotheek;

e. samenwerking met de bevolking en instellingen en organisaties op dit gebied, in de eerste plaats met die in de provincie Overijssel, en voorts voor zover nodig met die in het land.”

 

  1. Activiteiten in 2016

Ad a. - onderhoud van de bestaande gebouwen als hutten, winkel, boerderij, expositieruimte, werkplaats en de veentreintjes

- onderhoud van het museumterrein, o.a. wandelpaden, gras maaien, spoorlijn, parkeerplaats

 - uitbreiding van gebouwen op basis van de  herziening bestemmingsplan, aanvragen bouwvergunningen, uitbreiding expositiegebouw met vergroting van toiletvoorzieningen. Dit door inzet van 2 medewerkers en ± 60 vrijwilligers.

 

Ad b. –  vervolg van het inventariseren en vastleggen in een digitaal museum-collectie-systeem van de verzamelde voorwerpen, beeldmateriaal en geschriften en de conservering daarvan. In 2015 is het grootste deel van de museumcollectie geïnventariseerd en in een digitaal systeem ondergebracht in een d-base met foto’s van de artikelen. In 2016 openen we dit systeem gereed te krijgen en wordt het aangevuld met de nieuw geschonken en verzamelde voorwerpen

 

Ad c. en Ad d.– door inzet van medewerkers en vrijwilligers het museum openstellen voor bezichtiging op dinsdag tot en met donderdag van 9.00 – 15.00 uur  en zondag van 13.00 – 16.30 uur. In de bouwvak is het museum gedurende drie weken op de dagen dinsdag t/m vrijdag geopend en de zondagmiddag. Buiten deze openingstijden is het mogelijk voor groepen van minimaal 15 personen een bezoek aan het Veenmuseum te plannen. Op de zondagochtend is het museum steeds gesloten, omdat het bestuur rekening wil houden met de zondagsrust en vrijwilligers niet wil vragen dan hun inzet te leveren.

Specifieke activiteiten:

-          rondleiding met inleiding door de expositieruimte over het ontstaan van veen (hoogveen en laagveen), handmatig turfsteken en machinaal turf produceren en het werken, wonen en leven in de Veenstreek in de periode ± 1850 - ± 1950.

-          rondleiding over het museumterrein

-          rondrit over het museumterrein met de veentreintjes

-          verzamelen en medewerking geven aan het schrijven van  publicaties (o.a. onderwijsprojecten)

-          organisatie van de jaarlijkse tractordag  (oude tractoren en andere oude landbouw werktuigen)

-          organisatie van de winterwandeling over het museumterrein en door de omgeving van het museum tussen kerst en de jaarwisseling (voor ± 300 deelnemers)

-          organisatie van de jaarlijkse open dag: Levend Veenmuseum, op Hemelvaartsdag, met inzet van ± 250 vrijwilligers. Het Veenmuseum wordt die dag letterlijk tot leven gebracht en trok daarmee in 2015 ruim 3.200 bezoekers.

-          bij voldoende deelname in 2015 zullen ook in 2016 weer avond- en dag wandelingen worden georganiseerd in samenwerking met Staats Bos beheer en Twenterand Tourist info,  die starten bij het Veenmuseum

-          p.r. activiteiten: bijhouden van de website (met faceboek en twittermogelijkheid) van het museum en deelname aan toeristische en recreatieve sites, verspreiden van folders e.d.

 

Het museum is toegankelijk voor personen van alle leeftijden, echter door het karakter van het terrein minder geschikt voor ernstig in hun beweging beperkten. Bezoekers die in staat zijn gebruik te maken van het museumtreintje (een paar passen lopen en zelfstandig zitten) kunnen daarmee wel over het museumterrein worden vervoerd.

 

Specifieke doelgroepen die gebruik maken van het museum:

-          schoolklassen. Het bezoek van schoolklassen (p.o. en vo.) uit de regio is in 2015 (tot nu toe) achtergebleven bij het bezoek in 2014, maar een twintigtal scholen komt inmiddels elk jaar aan het begin en/of het eind van het schooljaar het museum met veel enthousiasme bezoeken. Het meeste gehoorde argument voor het teruglopend schoolbezoek is het ontbreken van financiën.

-    familiegroepen, die (meestal) binding hebben met de veengeschiedenis;

-          verenigingen en groepen die zich in het kader van een excursie willen verdiepen in de veengeschiedenis van de streek

-          toeristen uit geheel Nederland en het buitenland, vaak gebruikers van de vakantieparken in de regio, die de omgeving verkennen.

-          bedrijfsexcursies.

-          in 2015 waren er ook verzorgings/verpleeghuizen, dagopvangcentra voor ouderen die met groepen (soms licht dementerende bewoners) het museum hebben bezocht. Voor die bezoekers is zo’n bezoek een feest van herkenning dat veel goede herinneringen oproept.

In 2016 zullen evenals in 2015 naar verwachting in totaal  11.000 bezoekers gebruik maken van de faciliteiten van het Veenmusem. Daarvan komt naar schatting 40 % uit de gemeente Twenterand. De overige bezoekers komen uit het hele land en vanuit het buitenland  komen de bezoekers vooral uit België, Duitsland en de emigratielanden als Canada, Australië, Nieuw Zeeland.

 

Ad e. Samenwerking met voor het Veenmuseum van belang zijnde organisaties, waar onder de provinciale en lokale overheid, Staatsbosbeheer, Vereniging Veenschap, musea in de omgeving, scholen, VVV. De bestaande vormen van samenwerking worden in 2016 voortgezet of naar behoefte uitgebreid.

                                                                                                         

bottomMenu