topMenu
 

Statuten

 

 

STATUTENWIJZIGING
Stichting Veenmuseum Vriezenveenseveld

 Heden, *** tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, Mr. Marc Hof,
 notaris te Twenterand:

 1. de heer Henk Martin Santman,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 2. de heer Hendrik Prins,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ten deze handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders, respectievelijk (waarnemend) voorzitter en penningmeester van de stichting:

Stichting Veenmuseum Vriezenveenseveld, gevestigd te Westerhaar-Vriezenveensewijk, gemeente Vriezenveen, en kantoorhoudende te 7671 TB Vriezenveen, Paterswal 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41027704, hierna te noemen: “de stichting”;

en als zodanig ten deze die stichting ingevolge het bepaalde in artikel 10 lid 1 van de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend.

STATUTENWIJZIGING

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden, dat in de bestuursvergadering van de stichting gehouden te Westerhaar-Vriezenveensewijk op *** drie juli tweeduizend zeventien is besloten de statuten van de stichting te wijzigen zoals hierna bepaald.

Van de notulen van gemelde vergadering zal een uittreksel aan deze akte worden vastgehecht. Vervolgens verklaarde, de comparant, handelend als gemeld dat de statuten van de stichting zullen worden aangepast en zullen luiden als volgt:

Naam en Zetel

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Veenmuseum.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Twenterand.

Doel

Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel de behartiging van de op het wonen en werken in het veengebied van Noord Oost Overijssel betrekking hebbende oudheidkundige en geschiedkundige belangen.
 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
  1. het oprichten en in stand houden van een veenmuseum op een daartoe geschikt terrein, dat wil zeggen een terrein waarop hutten en veenbehuizingen gebouwd kunnen worden, andere op de veencultuur betrekking hebbende voorwerpen een plaats kunnen krijgen en demonstraties gegeven kunnen worden;
  2. het verzamelen van op de vervening betrekking hebbende of daarin gevonden oudheid- of geschiedkundige voorwerpen en de behoorlijke verzorging, dat wil zeggen bewaring en conservering daarvan;
  3. het openstellen voor het publiek van, sub A en B genoemde objecten;
  4. het verzamelen en eventueel publiceren van verhalen en geschriften betreffende de geschiedenis en de cultuur van het veen, het organiseren van lezingen en voordrachten en zo mogelijk het aanleggen van een bibliotheek;
  5. samenwerking met de bevolking en instellingen en organisaties op dit gebied, in de eerste plaats met die in de provincie Overijssel, en voorts voorzover nodig met die in het land.

Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen

Artikel 3

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet maximaal binnen drie maanden worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Alle functies kunnen door één persoon worden vervuld.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden elke twee jaar af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
 4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits een zodanig besluit wordt genomen met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde der bestuursleden aanwezig is.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft.
  1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt minimaal elk kwartaal een vergadering gehouden.
  2. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
  3. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
  4. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
  5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
  6. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
  7. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
 2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

 1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon isdoor haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
 2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 3. door zijn aftreden;
 4. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
 5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot een statutenwijziging zal slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van het aantal stemmen, in een vergadering waarin drie/vierde van de bestuursleden aanwezig zijn.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Een batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijk doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogd en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. 
 6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 13

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Twenterand op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen meegedeeld en daarop is een toelichting gegeven.

De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

bottomMenu