Vrijwilligers gezocht!

Het Veenmuseum trekt jaarlijks ruim 12.000 bezoekers uit alle delen van het land en het buitenland. Die zijn zonder uitzondering heel enthousiast over hun bezoek en daar zijn we blij mee. De werkzaamheden om het museum in stand te houden worden vooral door vrijwilligers uitgevoerd. Zij zijn dagelijks bezig met de bouw en het onderhoud van het museum en met de ontvangst van de bezoekers. Daarvoor zijn veel enthousiaste mensen nodig. Het Veenmuseum kan dan ook steeds vrijwilligers gebruiken!

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op en we overleggen graag met u over welke taken er liggen en de omvang daarvan. Leuk werk, veel in de buitenlucht en u zet zich in naar wat u kunt. Voor koffie en/of thee wordt gezorgd.

Nader inlichtingen of een afspraak voor een vrijblijvend gesprek: telefoon 06-12496180 of info@veenmuseum.nl

Organisatie

Het Veenmuseum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN NUMMER is 800408536.
Bij schenkingen kan dat voor de schenker belastingvoordelen opleveren.

Veenmuseum logo

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Dhr. J. Klinkhamer
Hoofdweg 80
7676 AG Westerhaar-Vriezenveensewijk

Penningmeester:
Dhr. B. Krikken
De Taling 28
7671 TW Vriezenveen

Secretaris:
Gerrit Veldhuis
De Reiger 11
7671 WN Vriezenveen

Mevr. E. Hoeflaak-Post
De Taling 13
7671 TZ Vriezenveen

Mevr. H. G. v.d. Zee – v.d. Stelt
Oude Hoevenweg 143a
7671 PL Vriezenveen

Dhr. H. Post
De Zilvermeeuw 57
7671 LN, Vriezenveen

Beleids- en activiteitenplan 2018

September 2017

1. Doelstelling: (conform statutenwijziging 9 augustus 2017)

“De behartiging van de op het wonen en werken in het veengebied van Noord Oost Overijssel betrekking hebbende oudheidkundige en geschiedkundige belangen”.

2. Activiteiten algemeen

Uit de statuten
a. het oprichten en in stand houden van een veenmuseum op een daartoe geschikt terrein, dat wil zeggen een terrein waarop hutten en veenbehuizingen gebouwd kunnen worden, andere op de veencultuur betrekking hebbende voorwerpen een plaats kunnen krijgen en demonstraties gegeven kunnen worden;
b. het verzamelen van op de vervening betrekking hebbende of daarin gevonden oudheid- of geschiedkundige voorwerpen en de behoorlijke verzorging, dat wil zeggen bewaring en conservering daarvan;
c. het openstellen voor publiek van, sub a en b genoemde objecten;
d. het verzamelen en eventueel publiceren van verhalen en geschriften betreffende de geschiedenis en de cultuur van het veen, het organiseren van lezingen en voordrachten en zo mogelijk het aanleggen van een bibliotheek;
e. samenwerking met de bevolking en instellingen en organisaties op dit gebied, in de eerste plaats met die in de provincie Overijssel, en voorts voor zover nodig met die in het land.”

3. Activiteiten in 2018

Ad a.

 • onderhoud van de bestaande gebouwen als hutten, winkel, boerderij, expositieruimte, werkplaats en de veentreintjes
 • onderhoud van het museumterrein, o.a. wandelpaden, gras maaien, spoorlijn, parkeerplaats
 • uitbreiding van gebouwen op basis van de herziening bestemmingsplan en de aangevraagde en verkregen bouwvergunningen (uitbreiding expositiegebouw met vergroting van toiletvoorzieningen en keuken). Dit door inzet van ± 50 vrijwilligers.


Ad b.

 • vervolg van het inventariseren en vastleggen in een digitaal museum-collectie-systeem van de verzamelde voorwerpen, beeldmateriaal en geschriften en de conservering daarvan. In 2015 is het grootste deel van de museumcollectie geïnventariseerd en in een digitaal systeem ondergebracht in een d-base met foto’s van de artikelen. In 2018 hopen we dit systeem gereed te krijgen en wordt het aangevuld met de nieuw geschonken en verzamelde voorwerpen


Ad c. en Ad d.

 • door inzet van medewerkers en vrijwilligers het museum openstellen voor bezichtiging op dinsdag tot en met donderdag van 9.00 – 16.00 uur en zondag van 13.00 – 16.30 uur. In de bouwvak is het museum gedurende drie weken op de dagen maandag t/m vrijdag geopend en de zondagmiddag. Buiten deze openingstijden is het mogelijk voor groepen van minimaal 15 personen een bezoek aan Het Veenmuseum te plannen. Op de zondagochtend is het museum steeds gesloten, omdat het bestuur rekening wil houden met de zondagsrust en vrijwilligers niet wil vragen dan hun inzet te leveren.


Specifieke activiteiten:

 • rondleiding met inleiding door de expositieruimte over het ontstaan van veen (hoogveen en laagveen), handmatig turfsteken en machinaal turf produceren en het werken, wonen en leven in de Veenstreek in de periode ± 1850 – ± 1950 aan de hand van foto’s, film, teksten en een maquette en voorwerpen
 • rondleiding over het museumterrein
 • rondrit over het museumterrein met de veentreintjes
 • verzamelen en medewerking geven aan het schrijven van publicaties (o.a. onderwijsprojecten)
 • organisatie van de tractordag (oude tractoren en andere oude landbouw werktuigen)
 • organisatie van de winterwandeling over het museumterrein en door de omgeving van het museum tussen kerst en de jaarwisseling (voor ± 300 – 500 deelnemers)
 • organisatie van de jaarlijkse open dag: Levend Veenmuseum, op Hemelvaartsdag, met inzet van ± 250 vrijwilligers. Het Veenmuseum wordt die dag letterlijk tot leven gebracht en trok daarmee in 2017 ruim 3.000 bezoekers.
 • PR-activiteiten: bijhouden van de website (met Facebook en Twitter-mogelijkheid) van het museum en deelname aan toeristische en recreatieve sites, verspreiden van folders media-uitingen advertorials e.d.

Het museum is toegankelijk voor personen van alle leeftijden, echter door het karakter van het terrein minder geschikt voor ernstig in hun beweging beperkten. Bezoekers die in staat zijn gebruik te maken van het museumtreintje (een paar passen lopen en zelfstandig zitten) kunnen daarmee wel over het museumterrein worden vervoerd.

Specifieke doelgroepen die gebruik maken van het museum:

 • schoolklassen. Het bezoek van schoolklassen (p.o. en vo.) uit de regio is in 2017 tot n beperkt tot een twintigtal scholen. Inmiddels komen daarvan een tiental scholen elk jaar aan het begin en/of het eind van het schooljaar het museum met veel enthousiasme bezoeken. Het meeste gehoorde argument voor het teruglopend schoolbezoek is het ontbreken van financiën.
 • familiegroepen, die (meestal) binding hebben met de veengeschiedenis;
 • verenigingen en groepen die zich in het kader van een excursie willen verdiepen in de veengeschiedenis van de streek
 • toeristen uit geheel Nederland en het buitenland, vaak gebruikers van de vakantieparken in de regio, die de omgeving verkennen.
 • bedrijfsexcursies.
 • in 2017 waren er ook verzorgings/verpleeghuizen, dagopvangcentra voor ouderen die met groepen (soms licht dementerende bewoners) het museum hebben bezocht. Voor die bezoekers is zo’n bezoek een feest van herkenning dat veel goede herinneringen oproept.
 • In 2018 zullen evenals in 2017 naar verwachting ruim 12.000 bezoekers gebruik maken van de faciliteiten van Het Veenmusem. Daarvan komt naar schatting 40 % uit de gemeente Twenterand. De overige bezoekers komen uit het hele land en vanuit het buitenland komen de bezoekers vooral uit België, Duitsland en de emigratielanden als Canada, Australië, Nieuw Zeeland.

Ad e.

Samenwerking met voor Het Veenmuseum van belang zijnde organisaties, waar onder de provinciale en lokale overheid, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel, de Vereniging Veenschap, musea in de omgeving, scholen, Tourist info. De bestaande vormen van samenwerking worden in 2018 voortgezet of naar behoefte uitgebreid.